REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 10§)

TIETOSUOJASELOSTE (Henkilötietolaki 10§ ja 24§)

05.05.2018

 

Rekisterin nimi

Unity Management Group Oy:n asiakas- ja alihankintarekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Unity Management Group Oy

Nuottakuninkaantie 7 F, 02230 Espoo
Y-tunnus: 2842563-3

 

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Petri Björkbacka, Unity Management Group Oy

Puhelin: 045 803 3955
Sähköposti: petri.bjorkbacka@unitylife.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää Unity Management Group Oy:n sekä yhteistyökumppaneiden asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointitarkoituksiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen.

 

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Asiakasrekisterissä henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.

Alihankintarekisterissä henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva alihankintasuhde tai potentiaalinen alihankintasuhde.

 

Asiakasekisterin tietosisältö

Nimi
Yhteystiedot

Yritys ja asema
Yrityksen toimialaluokka
Yrityskoko ja liikevaihto tai -luokka
Yrityksen yhteystiedot
Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

Asiakashistoria

 

Alihankintarekisterin tietosisältö

Nimi
Yhteystiedot

Työhistoria

Suositukset

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakas- ja alihankintasopimuksesta tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Tietolähteenä voi olla asiakkaan tai alihankkijan itsensä, yrityksensä tai työnantajansa puolesta rekisterinpitäjälle jättämä tarjouspyyntö tai muu yhteydenotto, jonka yhteydessä rekisteröity on ilmoittanut tiedot. Mahdollisilta yhteistyökumppaneilta saatu tieto voi sisältää myös henkilötietoja. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös Suomen Asiakastiedosta sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Unity Management Group Oy:n alihankkijoille henkilötietolain rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

 

Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteita

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakas- tai alihankkijatietojen haun ja käsittelyn mahdollistavat käyttöoikeudet ovat vain niitä työtehtäviinsä tarvitsevilla työntekijöillä tai mahdollisilla alihankkijoilla. Palvelin ja tietokanta on suojattu asianmukaisesti. Tietoliikenneyhteydet asiakasrekisteriin on salattu. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

 

Tarkastus- ja korjaamisoikeus

Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

 

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.